Styrande dokument

Region Örebro län är Regional kollektivtrafikmyndighet och har därmed ansvar för all kollektivtrafik inom länet. Inom Region Örebro län är det nämnden för samhällsbyggnad som har rollen som kollektivtrafikmyndighet. För planering och utveckling av trafiken ansvarar område Trafik & samhällsplanering inom förvaltningen Regional utveckling. All busstrafik bedrivs inom varumärket Länstrafiken Örebro.

I den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag ingår att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.

Trafikförsörjningsprogrammet hittar du som pdf. via den här länken.

Publicerat den: 18 juli 2017